Navigatie overslaan

Ontdek de diensten van Psychologisch Adviesbureau Jans uit Uden

Maak een afspraak

Dienstenpakket, werkwijze en behandelplan

Ons dienstenpakket bestaat uit diensten toegespitst op individueel niveau, groepsniveau en organisatieniveau.

 

Individueel

 • Het verrichten van psychologisch onderzoek en het verzorgen van psychologische rapportages

 • Het uitvoeren van psychologische/psychotherapeutische behandelingen en het inzetten en uitvoeren van coachingstrajecten

Met een groep

 • Het verhelderen en oplossen van samenwerkingsproblemen

Organisatieniveau

 • Het begeleiden van organisatieveranderingstrajecten

 • Kernactiviteit van het bureau ligt op het vlak van de psychologische en psychotherapeutische hulpverlening

U bent door uw huisarts doorverwezen naar een GZ/klinisch psycholoog en/of psychotherapeut. Wat dan?

Werkwijze
Na schriftelijke verwijzing door uw huisarts, wordt u uitgenodigd voor een eerste kennismakings-/intakegesprek bij Psychologisch Adviesbureau Jans in Uden. Tijdens dit gesprek wordt u gevraagd naar de reden van uw komst, uw klachten en de hulpvraag/verwachtingen.

 

De verdere intakefase omvat meestal 2 à 3 gesprekken, waarin de behandelaar zich een beeld vormt van de functie en betekenis van uw klachten; net als de aard van de persoon en persoonseigen interactiepatronen, geplaatst tegen de achtergrond van de persoon en situatie. Zo nodig zullen hierbij vragenlijsten en andere testen gebruikt worden. De intakefase wordt afgesloten met het uitspreken van bevindingen en het doen van een voorstel voor verdere aanpak of behandeling.

 

Behandelplan
Het behandelplan omvat de doelstelling, werkwijze(n) en verwachtingen voor verdere aanpak en dient als leidraad voor de te voeren gesprekken. Op grond van evaluatie(s) en bevindingen kan het behandelplan tussentijds bijgesteld worden als dit nodig is.

Wat biedt Psychologisch Adviesbureau Jans uit Uden?

 • Hij beheerst de belangrijkste evidence based behandelingen voor diverse doelgroepen, zoals adolescenten, volwassenen en ouderen. Zowel voor behandelingen in de BGGZ als vooral de niet-klinische specialistische GGZ-behandelingen.

 • Hij is opgeleid en in staat om patiënten uit uiteenlopende doelgroepen in verschillende settingen te behandelen.

 • Hij is BIG-geregistreerd. Dat wil zeggen dat hij staat ingeschreven in het register van de overheid, een eigen beroepsverantwoordelijkheid heeft, met een eigen beroepscode en een eigen klacht- en publieksrechtelijk tuchtrecht.

 • Hij is breed opgeleid, met name in het kader van psychoanalytisch referentiekader en is bij uitstek deskundig in het hanteren van de therapeutische relatie bij langdurende psychotherapie.

 • Hij is opgeleid en in staat om het behandelproces en behandelresultaat inzichtelijk te maken, zowel voor de patiënt alsook (geanonimiseerd) voor de buitenwereld (huisarts/UWV/bedrijfsarts en meer).

 • Hij denkt en werkt vanuit een psychoanalytisch, psychodynamisch referentiekader, overeenkomstig de genoten opleiding en vorming.

Vergoeding

Sinds 1 januari 2014 is de geestelijke gezondheidszorg drastisch veranderd. Voor professionele behandeling van psychische klachten dient u altijd contact op te nemen met de huisarts. De huisarts kan ervoor kiezen om zelf aandacht te besteden aan de klachten en een behandeling beginnen. Uw arts kan ook een praktijkondersteuner GGZ inschakelen (POH). Veel huisartsenpraktijken bieden een POH-GGZ-spreekuur op afspraak. Indien de huisarts en POH-GGZ de klachten onvoldoende kunnen behandelen, kunt u doorverwezen worden naar de Generalistische Basis GGZ (voorheen eerstelijnszorg).

 

De Generalistische Basis GGZ behandelt lichte tot matige psychische problematiek. De behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ maakt deel uit van het basispakket van de ziektekostenverzekering. Alle kosten (sessies) worden vergoed, waarbij uw eigen risico wel geldt.

Contact

Recht op informatie

Een psychotherapeut is altijd verplicht u te informeren over wat hij denkt dat er met u aan de hand is. Hij zal met u overleg plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden. De psychotherapeut zal u ook vertellen hoelang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geeft u toestemming voor de behandeling. Uiteraard wordt het verdere verloop van de behandeling ook met u besproken. De therapeut mag niets voor u verzwijgen, tenzij de informatie te belastend zou zijn voor u. Daarvoor moet wel eerst overlegd worden met een collega.

Wat is een DBC?

DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Diagnose en alle activiteiten die in het kader van de behandeling verricht worden, worden in de geopende DBC ondergebracht. Dit kunnen onder meer gesprekken zijn, administratieve werkzaamheden of een of meerdere testen. De DBC gaat in op het eerste contactmoment. Na maximaal 365 dagen – of hoelang de behandeling heeft geduurd – wordt de DBC afgesloten. De looptijd van een DBC is maximaal een jaar. Als de behandeling langer dan 365 dagen duurt, wordt een vervolg-DBC geopend.

Geheimhouding van persoonlijke gegevens

Psychologisch Adviesbureau Jans heeft geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat uw psychotherapeut alleen met toestemming van u gegevens kan verstrekken aan derden, waaronder de UWV arts of de arbodienst.

ROM-meting

Routine Outcome Monitoring zal periodiek plaatsvinden. U bent verplicht deel te nemen aan deze meting omdat uw zorgverzekeraar dit van mij en u vraagt.

Rechten en plichten van behandelaar en patiënt

Een psychotherapeut dient zich aan een aantal regels te houden. Deze regels zijn vastgelegd in de Beroepscode voor Psychotherapeuten en een aantal wetten opgesteld door de overheid, zoals de wet BIG, de WGBO en de WKCZ. Neem contact met ons op als u hier meer over wilt weten.

Kwaliteitsgaranties

Psychologisch Adviesbureau Jans doet er alles aan om de kwaliteit van de aangeboden services te waarborgen. De aangeboden kwaliteitsgaranties bevatten:

 • Inschrijving in het BIG-register, onder de nummers: 29009819725 en 49009819716

 • Deelname aan studiedagen en nascholing

 • Lidmaatschappen van diverse beroepsverenigingen

 • Intervisie met collega-psychotherapeuten

 • Visitatie/praktijktoetsing onder auspiciën van de LVVP

 • Het beschikken over een goedgekeurd GGZ kwaliteitsstatuut

 • In het kader van de transparantieregeling NZA

 Het kwaliteitsstatuut vindt u hier

Contact met een psychotherapeut

Kan Psychologisch Adviesbureau Jans u helpen? Maak dan een afspraak bij ons in Uden.

Contact