Ontdek de diensten van Psychologisch Adviesbureau Jans uit Uden

Maak een afspraak

Dienstenpakket, werkwijze en behandelplan

Ons dienstenpakket bestaat uit diensten toegespitst op individueel niveau, groepsniveau en organisatieniveau.

 

Individueel

 • Het verrichten van psychologisch onderzoek en het verzorgen van psychologische rapportages

 • Het uitvoeren van psychologische/psychotherapeutische behandelingen en het inzetten en uitvoeren van coachingstrajecten

Met een groep

 • Het verhelderen en oplossen van samenwerkingsproblemen

Organisatieniveau

 • Het begeleiden van organisatieveranderingstrajecten

 • Kernactiviteit van het bureau ligt op het vlak van de psychologische en psychotherapeutische hulpverlening

U bent door uw huisarts doorverwezen naar een GZ/klinisch psycholoog en/of psychotherapeut. Wat dan?

Werkwijze
Na schriftelijke verwijzing door uw huisarts, wordt u uitgenodigd voor een eerste kennismakings-/intakegesprek bij Psychologisch Adviesbureau Jans in Uden. Tijdens dit gesprek wordt u gevraagd naar de reden van uw komst, uw klachten en de hulpvraag/verwachtingen.

 

De verdere intakefase omvat meestal 2 à 3 gesprekken, waarin de behandelaar zich een beeld vormt van de functie en betekenis van uw klachten; net als de aard van de persoon en persoonseigen interactiepatronen, geplaatst tegen de achtergrond van de persoon en situatie. Zo nodig zullen hierbij vragenlijsten en andere testen gebruikt worden. De intakefase wordt afgesloten met het uitspreken van bevindingen en het doen van een voorstel voor verdere aanpak of behandeling.

 

Behandelplan
Het behandelplan omvat de doelstelling, werkwijze(n) en verwachtingen voor verdere aanpak en dient als leidraad voor de te voeren gesprekken. Op grond van evaluatie(s) en bevindingen kan het behandelplan tussentijds bijgesteld worden als dit nodig is.

Beëindiging behandeling/therapie
U bent vrij om de behandeling of therapie te beëindigen op de voor u geëigende of gewilde wijze. Bij voorkeur in een persoonlijk gesprek en liefst niet door middel van een e-mail of telefoontje.

Wat biedt Psychologisch Adviesbureau Jans uit Uden?

 • Hij beheerst de belangrijkste evidence based behandelingen voor diverse doelgroepen, zoals adolescenten, volwassenen en ouderen. Zowel voor behandelingen in de BGGZ als vooral de niet-klinische specialistische GGZ-behandelingen.

 • Hij is opgeleid en in staat om patiënten uit uiteenlopende doelgroepen in verschillende settingen te behandelen.

 • Hij is BIG-geregistreerd. Dat wil zeggen dat hij staat ingeschreven in het register van de overheid, een eigen beroepsverantwoordelijkheid heeft, met een eigen beroepscode en een eigen klacht- en publieksrechtelijk tuchtrecht.

 • Hij is breed opgeleid, met name in het kader van psychoanalytisch referentiekader en is bij uitstek deskundig in het hanteren van de therapeutische relatie bij langdurende psychotherapie.

 • Hij is opgeleid en in staat om het behandelproces en behandelresultaat inzichtelijk te maken, zowel voor de patiënt alsook (geanonimiseerd) voor de buitenwereld (huisarts/UWV/bedrijfsarts en meer).

 • Hij denkt en werkt vanuit een psychoanalytisch, psychodynamisch referentiekader, overeenkomstig de genoten opleiding en vorming.

Vergoeding

Sinds 1 januari 2014 is de geestelijke gezondheidszorg drastisch veranderd. Voor professionele behandeling van psychische klachten dient u altijd contact op te nemen met de huisarts. De huisarts kan ervoor kiezen om zelf aandacht te besteden aan de klachten en een behandeling beginnen. Uw arts kan ook een praktijkondersteuner GGZ inschakelen (POH). Veel huisartsenpraktijken bieden een POH-GGZ-spreekuur op afspraak. Indien de huisarts en POH-GGZ de klachten onvoldoende kunnen behandelen, kunt u doorverwezen worden naar de BGGZ en/of SGGZ Iedere Nederlander is verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten, natura- of restitutiepolis. Kosten voor GGZ-hulp w.o. psychotherapie, worden door verzekeraar vergoed uit de basisverzekering.

Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuwe structuur van bekostiging: Het Zorgprestatiemodel (ZPM). In dit model worden GGZ-behandelingen als losse zorgprestaties afgerekend en niet meer als traject (DBC, diagnose-behandel-combinatie). De inhoud van de zorg verandert dus niet, wel de wijze van bekostiging ( de verzekeraar betaalt voortaan per consult, waarvoor U een heldere en overzichtelijke  factuur ontvangt). U bent  wel het eigen risico (ER) verschuldigd.

 

 

Annuleren

Mocht u uw afspraak willen annuleren, dan dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te doen. Afspraken die korter van tevoren worden afgemeld, worden in rekening gebracht. Dit geldt ook voor annuleringen door overmacht, bijvoorbeeld ziekte.

Contact

Recht op informatie

Een psychotherapeut is altijd verplicht u te informeren over wat hij denkt dat er met u aan de hand is. Hij zal met u overleg plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden. De psychotherapeut zal u ook vertellen hoelang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geeft u toestemming voor de behandeling. Uiteraard wordt het verdere verloop van de behandeling ook met u besproken. De therapeut mag niets voor u verzwijgen, tenzij de informatie te belastend zou zijn voor u. Daarvoor moet wel eerst overlegd worden met een collega.

Wat is een ZPM?

Zorgprestatiemodel, afgekort tot ZPM In dit model wordt een gesprek, zijnde een prestatie naar zwaarte betaald door de verzekeraar. Iedere zorgverzekeraar bepaalt zijn eigen tarief, afgeleid van de 100% norm, afgegeven door de Nationale zorgautoriteit (NZa). De zorgprestatie staat vermeld op de rekening die de zorgverlener stuurt naar de zorgverzekeraar, bij wie verzekerd of naar iemand zelf in geval van restitutiepolis.

Geheimhouding van persoonlijke gegevens

Psychologisch Adviesbureau Jans heeft geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat uw psychotherapeut alleen met toestemming van u gegevens kan verstrekken aan derden, waaronder de UWV arts of de arbodienst.

ROM-meting

Routine Outcome Monitoring zal periodiek plaatsvinden. U bent verplicht deel te nemen aan deze meting omdat uw zorgverzekeraar dit van mij en u vraagt.

Rechten en plichten van behandelaar en patiënt

Een psychotherapeut dient zich aan een aantal regels te houden. Deze regels zijn vastgelegd in de Beroepscode voor Psychotherapeuten en een aantal wetten opgesteld door de overheid, zoals de wet BIG, de WGBO en de WKCZ. Neem contact met ons op als u hier meer over wilt weten.

Kwaliteitsgaranties

Psychologisch Adviesbureau Jans doet er alles aan om de kwaliteit van de aangeboden services te waarborgen. De aangeboden kwaliteitsgaranties bevatten:

 • Inschrijving in het BIG-register, onder de nummers: 29009819725 en 49009819716

 • Deelname aan studiedagen en nascholing

 • Lidmaatschappen van diverse beroepsverenigingen

 • Intervisie met collega-psychotherapeuten

 • Visitatie/praktijktoetsing onder auspiciën van de LVVP

 • Het beschikken over een goedgekeurd GGZ kwaliteitsstatuut

 • In het kader van de transparantieregeling NZA

 Het kwaliteitsstatuut vindt u hier

Contact met een psychotherapeut

Kan Psychologisch Adviesbureau Jans u helpen? Maak dan een afspraak bij ons in Uden.

Contact